Melnyk, O.V., M.Z. Vorobets, R.V. Fafula, I.V. Kovalenko, and Z.D. Vorobets. 2023. “Urogenital Infection As a Factor of Development of Male Infertility”. Mikrobiolohichnyi Zhurnal 85 (2). Kyiv, Ukraine:93-112. https://doi.org/10.15407/microbiolj85.02.093.